Databeskyttelseserklæring

Vi er meget glade for din interesse i vores virksomhed. Vi sætter databeskyttelse meget højt hos ledelsen i Schmersal Danmark A/S (efterfølgende benævnt ?the company?).
Behandlingen af personlige data, for eksempel navn, adresse, e-mail adresse eller telefonummer på en berørt person sker altid i overensstemmelse med grundforordningen om databeskyttelse og med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for the company. Med denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om midler, omfang og formål med de personlige data, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden oplyses berørte personer i kraft af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, de har.
the company har som ansvarlig for behandlingen konverteret talrige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre en så problemfri beskyttelse af de personlige data, der behandles via dette website. Alligevel kan internetbaserede dataoverførsler i princippet være behæftet med huller i sikkerheden, så en absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund står det enhver berørt person frit for at også overbringe os personlige data ad alternative veje, for eksempel telefonisk.

1. Definition af begreber
The companys databeskyttelseserklæring er baseret på de forståelsesniveauer, der anvendes af de europæiske retningslinjer og forfattere til direktivet ved udstedelsen af databeskyttelsesgrundforordningen. Vores databeskyttelseserklæring skal være let læselig og let forståelig for både vores kunder og forretningspartnere. For at kunne yde dette vil vi gerne definere de anvendte begreber.
Vi anvender i denne databeskyttelseserklæring blandt andet følgende begreber:

 • a)    Personlige data

Personlige data er alle informationer, der refererer til en identificeret eller identificerbar fysisk person (efterfølgende: ?berørt person?). En fysisk person betragtes som identificerbar, hvis denne direkte eller indirekte, især ved at give sig til kende med et navn, en kode, ved at give adresseoplysninger, ved at give sig til kende online eller med et eller flere kendetegn, der kan identificeres på denne fysiske persons fysiske, psykologiske, genetiske, erhvervsmæssige, kulturelle eller sociale identitet.

 • b)    Berørt person

En berørt person er enhver identificeret eller identificerbare fyssike person, hvis personlige data, der behandles af de for behandlingen ansvarlige.

 • c)    Behandling

Behandling er enhver udført procedure med eller uden hjælp fra automatiserede fremgangsmåder eller enhver af sådan en række procedurer i forbindelse med personlige data, såsom indhentning, registrering, organisering, arrangering, lagring, tilpasning eller ændring, udlæsning, forespørgsel, anvendelse, offentliggørelse ved videregivelse, udbredelse eller en anden form for at stille til rådighed, tilpasning eller sammenholdelse til andre oplysninger, indskrænkning, sletning eller tilintetgørelse.

 • d)    Begrænsning af behandlingen

Begrænsning af behandlingen er markeringen af gemte personlige data med det formål at begrænse behandlingen af dem i fremtiden.

 • e)    Profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personlige data, der består i, at disse personlige data anvendes til at vurdere bestemte personlige aspekter, der har med en fysisk person at gøre, især til at analysere eller forudsige aspekter med hensyn til denne fysiske persons arbejdsydelse, økonomisk situation, sundhed, personlige præferencer, interesse, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller skift af dette.

 • f)     Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandlingen af personlige data på en måde, på hvilken de personlige data uden sammenkædning med ekstra informationer ikke længere kan føres tilbage til en specifik berørt person, under forudsætning af at disse ekstra informationer opbevares særskilt og er underthe companytet tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at de personlige data ikke kan føres tilbage til en identificeret eller indentificerbar fysisk person.

 • g)    Ansvarlig eller ansvarshavende for behandlingen

Ansvarlig eller ansvarshavende for behandlingen er en fysisk eller juridisk person, myndighed, indretning eller et andet sted, der alene eller sammen med andre afgør formålet og midlerne med behandlingen af personlige data. Hvis formålene og midlerne med denne behandling er givet i kraft af EUs lov eller af medlemslandenes lov, så kan hhv. den ansvarlige eller de bestemte kriterier for dennes benævnelse være givet ifølge EUs lovgivning eller medlemsstaternes love.

 • h)    Ordrebehandler

Ordrebehandleren er en fysisk eller juridisk person, myndighed, indretning eller et andet sted, der behandler de personlige data på den ansvarliges vegne.

 • I)    Modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, myndighed, indretning eller et andet sted, for hvem/hvilken/hvilket de personlige data offentliggøres, uafhængigt af, om det hos vedkommende handler om en tredjepart eller ej. Myndigheder, der måtte modtage personlige data inden for rammerne af en bestemt undersøgelsesordre ifølge EUs lovgivning eller medlemsstaternes love, regnes ikke som modtagere.

 • j)   Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, myndighed, indretning eller et andet sted, eksklusive den berørte person, den ansvarlige, ordrebehandleren og personer, der er bemyndiget til at behandle de personlige data under den ansvarliges eller ordrebehandlerens umiddelbare ansvar.

 • k)    Accept

Accept er enhver af den berørte person for det særlige tilfælde udførte handling, der skal være på informeret baggrund og i en entydig afgiven viljesbekendtgørelse i form af en erklæring eller en iøvrigt entydig bekræftende handling, i hvilken den berørte person gør det åbenbart, at han/hun er indforstået med, at de pågældende personlige data behandles.

2. Navn og adresse på den behandlingsansvarlige
Ansvarlig ifølge de databeskyttelsesretlige bestemmelser og øvrige databeskyttelseslove, der gælder i EU, samt andre bestemmelser af databeskyttelseskarakter er:
Schmersal Danmark A/S
Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup
Telefon +45-70 20 90 27
Telefax +45-70 20 90 37
E-mail medarbejdere: initialfornavnefternavn@schmersal.com
Ex. Karl Eriksen bliver keriksen@schmersal.com
Website: www.schmersal.dk

3. Navn og adresse på den databeskyttelsesbemyndigede
Den databeskyttelsesbemyndigede med ansvar for behandlingen:
Data protection officer
Schmersal Danmark A/S
Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup
Telefon +45-70 20 90 27
Telefax +45-70 20 90 37
E-mail medarbejdere: initialfornavnefternavn@schmersal.com
Ex. Karl Eriksen bliver keriksen@schmersal.com
Enhver berørt person kan til enhver tid henvende sig med alle spørgsmål og forslag direkte til vores databeskyttelsesbemyndigede.

4. Registrering af almindelige data og oplysninger
The companys internet-site registrerer en række almindelige data og oplysninger ved hvert opkald til internet-sitet foretaget af en berørt person eller et automatiseret system. Disse almindelige data og oplysninger gemmes midlertidigt i serverens logfil. Der kan uden din medvirken - og indtil det slettes automatisk - registreres (1) den anvendte browsertype og version, (2) det adgangsskabende system anvendt af styresystemet, (3) det internet-site hvorfra et adgangsskabende system kommer ind på vores internet-site (såkaldt referent), (4) underwebsiderne som der opkaldes til på vores internet-site af et adgangsskabende system, (5) dato og klokkeslæt for adgangen til internet-sitet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetserviceudbyderen på det opkaldende system og (8) øvrige data og oplysninger, der tjener til at afværge farer i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.
Ved at benytte disse almindelige data og oplysninger træffer the company ingen konklusioner om den berørte person. Disse oplysninger er endvidere nødvendige for (1) at kunne vise indholdet af vores internet-site korrekt, (2) at kunne optimere indholdet af vores internet-site samt annonceringen for denne, (3) at kunne yde varig funktionalitet af vores informationsteknologiske systemer og teknikken på vores internet-site samt (4) at kunne levere de til retsforfølgelse nødvendige informationer til retsforfølgelsesmyndiger i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger anvendes derfor udelukkende af the company statistisk og desuden med det formål at højne databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for endelig at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personlige dat, der behandles af os. De anonyme data på serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle de personlige data, der angives af en berørt person.
Det juridiske grundlag for databehandlingen er art. 6, stykke 1 S. 1 lit. f DSGVO.

5. Registrering af almindelige data og oplysninger
Den berørte person har mulighed for at lade sig registrere på den behandlingsansvarliges internet-sitet med angivelse af personlige data. Hvilke personlige data, der overgives til den behandlingsansvarlige, fremgår af den pågældende indtastningsskabelon, der anvendes til registreringen. De personlige data, der indtastes af den berørte person, indhentes og gemmes udelukkende til internt brug hos den behandlingsansvarlige til egne formål. Den behandlingsansvarlige kan foranledige videregivelse til en eller flere ordrebehandlere, for eksempel en emballeringstjeneste, som ligeledes udelukkende bruger de personlige data til intern brug, der kan henføres til den behandlingsansvarlige.
Ved en registrering på den behandlingsansvarliges internet-site gemmes endvidere IP-adresse på den berørte persons internetudbyder, datoen og klokkeslættet for registreringen. Lagringen af disse data sker blot på den baggrund, at misbrug af vores tjenester kan forhindres, og disse data gør det muligt at opklare begåede forbrydelser. I den udstrækning er lagringen af disse data nødvendig til sikring for den behandlingsansvarlige. Videregivelse af disse data til tredjemand sker i princippet ikke, i den udstrækning at der ikke eksisterer nogen juridisk pligt til videregivelse eller til videregivelse til retsforfølgelse.
Registreringen af den berørte person ved frivillig angivelse af personlige data tjener den behandlingsansvarlige til at tilbyde den berørte person indhold og ydelser, som ifølge sagens natur kun kan tilbydes registrerede brugere. Det står registrerede personer frit for til enhver tid at ændre de ved registreringen angivne personlige data eller at lade sig slette fuldstændigt fra databeholdningen hos den behandlingsansvarlige.
Den behandlingsansvarlige giver den berørte person besked på anfordring om hvilke personlige data, der er gemt om den berørte person. Endvidere bekræfter eller sletter den ansvarlige for behandlingen personlige data efter ønske eller anmodning fra den berørte person, under forudsætning af at der ikke består nogen juridiske forpligtelser til at opbevare dem. En databeskyttelsesbemyndiget, der er nævnt ved navn i denne databeskyttelseserklæring samt alle medarbejdere hos den behandlingsansvarlige står til rådighed som kontakter for den berørte person i denne sammenhæng.

6. Brug af onlinekataloget
Ved brug af vores onlinekatalog på vores website http://www.schmersal.net bliver der spurgt om forskellige data til behandlingen og kontraktindgåelsen for at vi kan behandle din ordre. Følgende oplysninger er nødvendige herfor:
•          Navn
•          Adresse
•          Telefonnummer
•          e-mailadresse
•          Firma
De nævnte data behandles af os med følgende formål:
•          til behandling af forespørgslen
Det juridiske grundlag for databehandlingen er art. 6, stykke 1 S. 1 lit. b DSGVO.

7. Abonnement på vores nyhedsbrev
På the companys internet-site har brugerne mulighed for at abonnere på vores firmas nyhedsbrev. De personlige data, der overgives ved bestilling af nyhedsbrevet til den behandlingsansvarlige fremgår af den til formålet bestemte indtastningsskabelon.
Hvis du i henhold til art. 6, stykke 1 S. 1 lit. a DSGVO udtrykkeligt har givet tilladelse dertil, informerer the company sine kunder og forretningspartnere med regelmæssige mellemrum via et nyhedsbrev om virksomhedens tilbud. Nyhedsbrevet fra vores virksomhed kan i princippet kun modtages af den berørte person, hvis (1) den berørte person har en gyldig e-mailadresse, og (2) den berørte person har registreret sig som modtager af nyhedsbrevet. Når en berørt person modtager nyhedsbreve for første gang til den registrerede e-mailadresse, fremsendes en bekræftelsesmail som Double-Opt-In. Formålet med denne bekræftelsesmail er at tjekke, om indehaveren af e-mailadressen har godkendt modtagelse af nyhedsbrevet.
Ved tilmeldingen til nyhedsbrevet gemmer vi desuden den IP-adresse, som videregives af den berørte persons internetudbyder på tidspunktet for det anvendte computersystem samt dato og klokkeslæt for tilmeldingen. Indsamlingen af disse data er nødvendige for at kunne efterforske det (mulige) misbrug af en berørt persons e-mailadresse på et senere tidspunkt og er derfor en juridisk sikkerhed for den behandlingsansvarlige.
De personlige data, der indsamles ved tilmeldingen, bruges udelukkende til fremsendelse af vores nyhedsbrev. Endvidere kan abonnenter på nyhedsbreve blive informeret pr. e-mail, hvis dette kræves af nyhedsbrevtjenesten, eller hvis en desangående registrering kræves, som dette kan være tilfældet ved ændringer i nyhedsbrevstilbuddet eller ved ændring af de tekniske forhold. De indsamlede date til nyhedstjenesten videregives ikke til tredjeparter. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid afmeldes af den berørte person. Samtykket til lagring af personlige date, som den berørte person har meddelt os til fremsendelse af nyhedsbreve, kan tilbagekaldes til enhver tid. Der er en link i alle nyhedsbreve til tilbagekaldelse af samtykket. Desuden er der mulighed for at afmelde nyhedsbrevsfremsendelser direkte på den behandlingsansvarliges internet-site eller for på anden vis at meddele den behandlingsansvarlige, gerne, og til enhver tid ved at sende en e-mail på UFranke@schmersal.com.

8. Nyhedsbrevssporing
The companys nyhedsbrev indeholder såkaldte tællepixel. En tællepixel er et stykke miniaturegrafik, der er inkorporeret i e-mails, der sendes i html-format for at opdatere en logfil og muliggøre en analyse af logfilen. Derved kan der foretages en statistisk vurdering af, om online-markedsføringen er gennemført med succes eller fiasko. Ved hjælp af den inkorporerede tællepixel kan the company skaffe sig viden, om og hvornår en e-mail fra en berørt person er åbnet og hvilke link i e-mailen den berørte person har åbnet.
Sådanne tællepixelindsamlede personlige data i nyhedsbrevene gemmes og vurderes af den behandlingsansvarlige for at optimere fremsendelse af nyhedsbrevene og endnu bedre tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve til den berørte persons interesser. Disse personlige data videregives ikke til tredjeparter. Berørte personer har til enhver tid ret til at tilbagekalde den separate samtykkeerklæring, der er afgivet via Double-Opt-In-metoden. Efter tilbagekaldelse slettes disse personlige data af den behandlingsansvarlige. En afmelding fra modtagelsen af nyhedsbrevet fortolker the company automatisk som en tilbagekaldelse.

9. Kontaktmulighed over internet-sitet
The companys internet-site indeholder af juridiske grunde angivelser, der muliggør at der hurtigt kan tilvejebringes elektronisk kontakt med vores virksomhed samt en umiddelbar kommunikation med os, hvilket ligeledes omfatter en generel adresse til den såkaldte elektroniske post (e-mailadresse). Hvis en berørt person optager kontakt pr. e-mail eller via en kontaktformular med den behandlingsansvarlige, gemmes den berørte persons overleverede personlige data automatisk. Sådanne på frivillig basis overleverede data fra en berørt person til den behandlingsansvarlige gemmes til behandling eller til at optage kontakt til den berørte person. Disse personlige data videregives ikke til tredjeparter. Databehandlingen til optagelse af kontakt med os sker ifølge art. 6, stk. 1 S lit. A DSGVO på grundlag af din frivillige givne accept.

10. Rutinemæssig sletning og spærring af personlige data
Den behandlingsansvarlige behandler og gemmer kun den berørte persons personlige data så længe det er nødvendigt for at opnå formålet med lagringen eller såfremt dette er givet i kraft af EUs direktiver og lovgivning eller en anden lovgivning i form af love eller forskrifter, som den behandlingsansvarlige er underkastet af.
Hvis formålet med lagringen falder bort, eller hvis en lagringsfrist, der måtte vær forskrevet af EUs direktiver og lovgivning udløber, spærres eller slettes de personlige data rutinemæssig og i henhold til de juridiske forskrifter.

11. Videregivelse af data
Der videregives ikke nogen af dine personlige data til tredjeparter, bortset fra til de nedenstående formål. Vi videregiver dine personlige data til tredjeparter, når:
• du iflg. art. 6, stk. 1 S 1 lit. a DSGVO har givet os din udtrykkelige accept til det,
• videregivelsen iflg. art. 6, stk. 1 S 1 lit. a DSGVO kræves hvis retskrav skal gøres gældende, eksekveres eller forsvares, og der ikke er nogen grund til at antage, at du har en overvejende vægtig interesse i, at dine data ikke videregives,
• der består en juridisk forpligtelse til videregivelsen iflg. art. 6, stk. 1 S 1 lit. a DSGVO, samt at
• dette er juridisk tilladt og kræves iflg. art. 6, stk. 1 S 1 lit. a DSGVO til afvikling af kontraktforhold med dig.

12. Den berørte persons rettigheder

 • a)    Ret til bekræftelse

Enhver berørt person har ifølge EUs direktiver og lovgivning bevilligede ret til at forlange bekræftelse fra den behandlingsansvarliges side på, om dennes pågældende personlige data bliver behandlet. Hvis en berørt person gør krav på denne bekræftelsesret, kan han/hun til enhver tid henvende sig til vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den behandlingsansvarlige.

 • b)    Ret til at få notifikationer

Enhver person, der er berørt af de til behandlingen nødvendige personlige data har ifølge EUs direktiver og lovgivning § 15 DSGVO ret til til enhver tid omkostningsfrit at modtage notifikation om de om hans/hendes gemte personlige data og en kopi af denne notifikation fra den behandlingsansvarlige. Desuden har EUs direktiver og lovgivning indrømmet den berørte person notifikation om følgende informationer:

 • - behandlingsformålet
 • - de typer personlige data, der behandles
 • - de modtagere eller kategorier af modtagere over for hvem de personlige data er offentliggjort eller stadig offentliggøres, især ved modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • - om muligt den planlagte varighed for lagringen af de personlige data, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelsen af denne varighed
 • - at man har ret til at få bekræftet eller slettet de pågældende personlige data eller til begrænsning af behandlingen fra den behandlingsansvarliges side, eller at man har ret til at tilbagekalde anmodningen om behandling
 • - at man har klageret hos en tilsynsførende myndighed
 • Hvis de personlige data ikke indsamles hos den berørte person:
 • - at der findes en automatisk beslutningsproces, inklusive profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4 DS-GVO og –– i det mindste i disse tilfælde –– overbevisende informationer om den involverede logik samt omfanget og de tilstræbte virkninger af behandlingen for den berørte person

Yderligere tilkommer der den berørte person en ret til at få meddelt, om de personlige data overgives til et tredjeland eller en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den berørte person ret til at modtage notifikation om de egnede garantier i forbindelse med overgivelsen.
Hvis en berørt person ønsker at gøre krav på denne notifikationsrettighed kan han/hun til enhver tid henvende sig til vores databeskyttelsesbemyndigede eller en anden medarbejder hos den behandlingsansvarlige.

 • c)    Ret til bekræftelse

Enhver person, der er berørt af de til behandlingen nødvendige personlige data har ifølge EUs direktiver og lovgivning § 16 DSGVO ret til at forlange uopsættelig bekræftelse af dennes pågældende forkerte personlig data. Endvidere har den berørte person ret til, under hensyntagen til formålet med behandlingen, at forlange at få fuldstændiggjort ufuldstændige personlige data –– også ved hjælp af en supplerende erklæring.
Hvis en berørt person ønsker at gøre krav på denne bekræftelsesrettighed, kan han/hun til enhver tid henvende sig til vores databeskyttelsesbemyndigede eller en anden medarbejder hos den behandlingsansvarlige.

 • d)    Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Enhver person, der er berørt af de til behandlingen nødvendige personlige data har ifølge EUs direktiver og lovgivning § 16 DSGVO ret til at forlange, at de om hans/hendes gemte personlige data slettes, hvis en af følgende årsager gælder, og hvis behandlingen ikke er nødvendig:

 • De personlige data er indsamlet til formål eller på en sådan måde, at de ikke længere er nødvendige.
 • Den berørte person tilbagekalder sin accept, som var i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 lit. A DS-GVO eller art. 9, stk. 2 lit. A DS-GVO, og hvor der mangler et juridisk grundlag for behandlingen.
 • Den berørte person gør indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1 DS-GVO mod behandlingen, og der ikke foreligger andre grunde med større prioritet til at gennemføre behandlingen, eller den berørte person gør indsigelse i henhold til art. 21, stk. 2 DS-GVO mod behandlingen.
 • De personlige data er behandlet ulovligt.
 • Sletningen af de personlige data sker for at opfylde en juridisk forpligtelse ifølge EUs lovgivning eller medlemsstaternes love, som den ansvarlige er underkastet.
 • De personlige data er indsamlet i forbindelse med tilbudte tjenester fra informationsselskabet i henhold til art. 8, stk. 1 DS-GVO.

Hvis en af ovennævnte årsager gælder, og en berørt person måtte foranledige sletning af personlige datas, der er gemt hos the company, kan han/hun til enhver tid henvende sig til vores databeskyttelsesbemyndigede eller en anden medarbejder hos den behandlingsansvarlige. the companys databeskyttelsesbemyndigede eller en anden medarbejder vil foranledige, at sletningen foretages ufortrødent.
Hvis de personlige data har været offentliggjort af the company, og vores virksomhed som ansvarlige er forpligtet til at slette dem i henhold til art. 17, stk. 1 DS-GVO, så gælder de behørige foranstaltninger, der kan foretages under hensyn til den disponible teknologi og implementeringsomkostningerne, samt af teknisk art til at gøre andre databehandlingsansvarlige, som behandler de offentliggjorte personlige data bekendt med, at den berørte person har forlangt, at disse andre databehandlingsansvarlige sletter samtlige link til disse personlige data eller fra kopier eller replikationer af disse personlige data, under forudsætning af at behandlingen ikke er nødvendig. The companys databeskyttelsesbemyndigede eller en anden medarbejder vil i det enkelte tilfælde foranledige det nødvendige.

 • e)    Ret til begrænsning af behandlingen

Enhver person, der er berørt af de til behandlingen nødvendige personlige data har ifølge EUs direktiver og lovgivning § 18 DSGVO ret til at forlange, at behandlingen begrænses fra den ansvarliges side, når en af følgende forudsætninger er givet:

 • Det bestrides af den berørte person, at de personlige data er rigtige, og ganske vist for et stykke tid, der vil gøre det muligt for den ansvarlige at tjekke de personlige datas rigtighed.
 • Behandlingen er ulovlig, den berørte person nægter at lade de personlige data blive slettet og forlanger i stedet begrænsning af brugen af de personlige data.
 • Den ansvarlige har ikke længere brug for de personlige data til behandlingens formål, men den berørte person har brug for dem til at gøre retskrav gældende, eksekvering eller forsvar ved retskrav.
 • Den berørte person har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1 DS-GVO, og det er endnu ikke klarlagt, om den ansvarliges bekræftede årsager i forhold til den berørte persons nyder fremme.

Såfremt en af ovennævnte forudsætninger er givet, og en berørt person måtte forlange begrænsning af de personlige data, der er gemt hos the company, kan han/hun til enhver tid henvende sig til vores databeskyttelsesbemyndigede eller en anden medarbejder hos den behandlingsansvarlige. The companys databeskyttelsesbemyndigede eller en anden medarbejder vil foranledige begrænsningen af behandlingen.

 • f)     Ret til dataoverdragelse

Enhver person, der er berørt af de til behandlingen nødvendige personlige data har ifølge EUs direktiver og lovgivning ret til at modtage dennes pågældende personlige data, som er stillet til rådighed for den ansvarlige fra den berørte persons side, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Han/Hun har yderligere ret til at overgive disse data til en anden ansvarlig uden hindring fra den ansvarlige, som fik de personlige data, i den udstrækning behandlingen beror på accepten i henhold til art. 6, stk. 1 lit a DS-GVO eller art. 9, stk. 2 lit. A DS-GVO eller beror på en kontrakt i henhold til art. 6, stk. 1 lit. B DS-GVO og behandlingen sker ved hjælp af en automatiseret metode, såfremt behandlingen ikke kræves til varetagelse af en opgave, der er i offentlighedens interesse, eller sker under udøvelse af offentlig magt, som er overdraget til den ansvarlige.
Desuden har den berørte person ved udøvelsen af dennes rettigheder til dataoverdragelse i henhold til art. 20, stk. 1 DS-GVO ret til at udvirke, at de personlige data overdrages direkte fra en ansvarlig til en anden ansvarlig, i den udstrækning dette er teknisk muligt og andre personers rettigheder ikke forringes.
Til brug for at gøre retten til dataoverdragelse gældende kan den berørte person til enhver tid henvende sig til den the company databeskyttelsesbemyndigede eller en anden medarbejder.

 • g)    Indsigelsesret

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personlige data har ifølge EUs direktiver og lovgivning ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af vedkommendes personlige data af årsager, der er opstået i dennes særlige situation, på grundlag af art. 6, stk. 1 lit e eller f DS-GVO. Dette gælder også for en profilering, der er på grundlag af disse bestemmelser.
The company behandler ikke længere de personlige data ved en indsigelse, medmindre vi kan påvise vægtige grunde for behandlingen, der nyder fremme for den berørte persons interesser, rettigheder og frihed, eller hvis behandlingen er et led i gennemførelse af et retskrav, eksekvering eller forsvar af et retskrav.
Behandler the company personlige data for at gøre direkte reklame, har den berørte person ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personlige data til sådanne reklameformål. Dette gælder også profilering, når den er direkte forbundet med sådan reklame. Gør den berørte person indsigelse over for the companys behandling til reklameformål, vil the company ikke fortsætte med at behandle de personlige data til disse formål.
Desuden har den berørte person ret til af grunde, der er opstået i dennes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af vedkommendes personlige data, der sker hos the company til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til art. 89, stk. 1 DS-GVO, med mindre en sådan behandling sker for at udføre en aktuel opgave af offentlig interesse.
Til brug for at gøre retten til indsigelse gældende kan den berørte person til enhver tid henvende sig til den the company databeskyttelsesbemyndigede eller en anden medarbejder. Det står endvidere den berørte person frit for i sammenhæng med brugen af informationsudbyderes tjenester, og uagtet direktivet 2002/58/EU, at udøve sin indsigelsesret ved hjælp af automatiserede metoder, hos hvem der anvendes tekniske specifikationer.

 • h)    Automatiserede afgørelser i enkelttilfælde, inklusive profilering

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personlige data har ifølge EUs direktiver og lovgivning ret til ikke at være underkastet en afgørelse, der udelukkende beror på en automatiseret behandling –– inklusive profilering –– som forårsager retlige virkning mod ham/hende, eller på anden vis forringer denne, i den udstrækning afgørelsen (1) ikke er nødvendig for afslutningen eller opfyldelsen af en kontrakt mellem den berørte person og den ansvarlige, eller (2) afgørelsen er tilladt på grundlag af retsregler i EU eller medlemslandene, som den ansvarlige er underkastet, og disse retsregler indeholder passende foranstaltninger til bevarelse af rettigheder samt den berørte persons berettigede interesser, eller (3) sker med udtrykkeligt samtykke fra den berørte persons side.
Hvis afgørelsen (1) til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den berørte person og den ansvarlige er nødvendig, eller (2) sker den med den berørte persons udtrykkelig samtykke, gælder the companys rimelige foranstaltninger for at værne om den berørte persons rettigheder og berettigede interesser, hvortil mindst hører virkningen af indgrebet mod en person fra den ansvarliges side, og retten til at fremføre eget standpunkt og til at anfægte afgørelsen.
Hvis den berørte person ønsker at gøre retten i forbindelse med automatiserede afgørelser gældende, kan han/hun til enhver tid henvende sig til vores databeskyttelsesbemyndigede eller en anden medarbejder hos den behandlingsansvarlige.

 • i)      Ret til tilbagekaldelse af et samtykke i henhold til databeskyttelsesloven

Enhver person, der er berørt af de til behandlingen nødvendige personlige data har ifølge EUs direktiver og lovgivning § 21 DSGVO ret til til enhver tid at tilbagekalde et samtykke til behandling af personlig data.
Hvis den berørte person ønsker at gøre sin ret til at tilbagekalde et samtykke, kan han/hun til enhver tid henvende sig til vores databeskyttelsesbemyndigede eller en anden medarbejder hos den behandlingsansvarlige. Hvis du ønsker at gøre brug af din tilbagekaldelses- eller indsigelsesret, er en e-mail til datenschutz@schmersal.com tilstrækkelig.

13. Databeskyttelse ved annonceringer og annonceringsprocesser
Den behandlingsansvarlige indsamler og behandler de personlige data fra annoncører med det formål at gennemføre annoncering. Behandlingen kan også foregå ad elektronisk vej. Dette er især tilfældet, når en annoncør overgiver relevante reklamemateriale ad elektronisk vej, for eksempel pr. e-mail eller via en annonceformular på internet-sitet, til den behandlingsansvarlige. Alle personlige data, der indsamles og behandles hos the company inden for rammerne af en annoncering, er beskyttet af tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod uberettiget indgriben og manipulation. Indgår den ansvarlige en kontrakt med en annoncør, gemmes de overgivne data til gennemførelse af forretningsforholdet med overholdelse af de juridiske forskrifter. Hvis der ikke indgås nogen kontrakt mellem den ansvarlige og annoncøren, slettes ansøgningsdokumentationen seks måneder efter bekendtgørelse af afgørelsen om at framelde sig automatisk, såfremt en sletning ikke strider mod den behandlingsansvarliges øvrige berettigede interesser. En øvrig berettiget interesse i denne henseende er for eksempel en bevispligt i en retssag i henhold til ligeberettigelsesloven. Hvis du i henhold til art. 6, stk. 1 S lit. A DSGVO udtrykkeligt har givet tilladelse dertil, anvender vi dine personlige data til at behandle din annoncering i vores virksomhed og til at fremsende relevante efterretninger til dig. Det er til enhver tid muligt at tilbagekalde et samtykke. Du kan til enhver tid sende din tilbagekaldelse pr. e-mail på UFranke@schmersal.com.

14. Cookies
 Vi indsætter cookies på vores site. Det er små filer, din browser automatisk opretter, og som gemmes på din hardware (bærbare, tablet, smartphone osv.), når du går ind på vores site. Cookies skader ikke din hardware, indeholder ingen vira, trojanske heste eller anden malware. I cookien lægges der informationer, der altid viser sig på den pågældende hardware. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi derved får umiddelbart kendskab til din identitet. Brugen af cookies tjener på den ene side til at gøre brugen af vores tilbud nemmere for dig. Derfor indsætter vi såkaldte sessions-cookies for at få at vide, at du allerede har besøgt vores website. De slettes automatisk, når vores site forlades.
Derudover indsætter vi ligeledes til optimering af brugervenligheden midlertidige cookies, der gemmes i et bestemt tidsrum på din
Besøger du igen vores site for at gøre brug af vores tjenester, opfanges det automatisk, at du allerede har været inde på sitet, og hvilke indtastninger og indstillinger du har foretaget, så du ikke behøver et indtaste dem endnu en gang. For det andet indsætter vi cookies for at udføre statistik på vores website og for at analysere vores tilbud til dig for at optimere dem. Med disse cookies sættes vi i stand til automatisk at få at vide, at du allerede har været inde på vores site. Disse cookies slettes efter en til enhver tid defineret periode.
De ved hjælp af cookies behandlede data er nødvendige til de nævnte formål til beskyttelse af vores berettigede interesser samt af tredjeparter ifølge art. 6, stk. 1 S lit. F DSGVO.
De fleste browsere accepterer cookies automatisk. Du kan dog konfigurere din browser, så der ikke gemmes nogen cookies på din computer, eller til hele tiden at vise et tip, inden en cookie lægges ned. Deaktiveres cookies helt, kan det dog føre til, at ikke alle funktioner på vores website kan bruges.

15. Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af Facebook
Den behandlingsansvarlige har integreret virksomheden Facebooks komponenter på dette internet-site. Facebook er et socialt netværk.
Et socialt netværk er et socialt mødested på internettet, et online-fællesskab, som normalt sætter brugerne i stand til at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan tjene som platform til udveksling af meninger og erfaringer, eller gør det muligt for internetsamfundet at stille personlige eller virksomhedsrelevante informationer til rådighed. Med Facebook kan brugerne af det sociale netværk blandt andet oprette private profiler, uploade fotos og sende venskabsanmodninger ud på nettet.
Facebooks virksomhed er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ansvarlig for behandling af personlige data er, når en berørt person er bosiddende uden for USA eller Canada, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Ved hvert opkald på dette internet-sites enkeltsider, der ejes af den behandlingsansvarlige, og på hvilke en Facebook-komponent (Facebook-plug-in) er integreret, foranlediges internetbrowseren på den berørte persons informationsteknologiske system automatisk i kraft af den pågældende Facebook-komponent til at downloade en visning af den pågældende Facebook-komponent fra Facebook. Der kan hentes en samlet oversigt over alle Facebook-plug-ins på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Inden for rammerne af denne tekniske proces får Facebook kendskab til, hvilken konkret underside af vores internet-site den berørte person besøger.
Hvis den berørte person samtidig er logget på Facebook, identificerer Facebook det aktuelle ophold for hver søgning og under hele det aktuelle opholds varighed på vores internet-site, og hvilke konkrete undersider på vores internet-site den berørte person besøger. Disse informationer samles af Facebook-komponenten og henføres til den berørte persons pågældende Facebook-konto af Facebook. Hvis den berørte person aktiverer en af dem på vores internet-site-integrerede Facebook-knapper, f.eks. ?Synes om?-knappen, eller hvis den berørte person afgiver en kommentar, henfører Facebook denne information til den berørte persons personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse personlige data.
Facebook modtager altid en information via Facebook-komponenten om, at den berørte person har besøgt vores internet-site, når den berørte person på tidspunktet for opkaldet på vores internet-site samtidig er logget på Facebook; dette finder sted uafhængigt af, om den berørte person klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis sådan en videregivelse af disse informationer til Facebook er uønsket for den berørte person, kan han/hun forhindre videregivelsen ved at logge af sin Facebook-konto inden opkaldet til vores internet-site.
I de af Facebook offentliggjorte dataretningslinjer, der kan kaldes op på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, findes oplysning om Facebooks indsamling, behandling og brug af personlige data. Desuden forklares det, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder til beskyttelse af den berørte persons privat sfære. Desuden fås forskellige applikationer, der gør det muligt at undetrykke dataoverførsel til Facebook, for eksempel Webgraphs Facebook-blokker, der kan skaffes på http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Sådanne applikationer kan benyttes af den berørte person til at undertrykke dataoverførsel til Facebook.

16. Databeskyttelsesbestemmelser til brug for Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)
Den behandlingsansvarlige har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på dette internet-site. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, samling og vurdering af data om besøgenes adfærd på internet-sites. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om, fra hvilket internet-site en berørt person er kommet ind på et internet-site (såkaldt referent), hvilke undersider på internet-sitet er åbnet eller hvor tit og hvor længe er en underside blevet kigget på. En webanalyse bruges overvejende til optimering af et internet-site og til omkostnings- og nytteanalyse af internetannoncering.
Selskabet, der driver Google Analytics-komponenten, er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Den behandlingsansvarlige anvender suffikset ?_gat._anonymizeIp? til webanalyse med Google Analytics. Ved hjælp af dette suffiks afkortes og anonymiseres IP-adressen på den berørte persons internettilslutning af Google, når der gås ind på vores internet-site fra et medlemsland inden for EU eller fra et andet aftaleland i det europæiske økonomiske fællesskab.
Formålet med Google-analysekomponenten er at analysere besøgstilgangen til vores internet-site. Google udnytter de indvundne data og informationer blandt andet til at vurdere, hvor nyttig vores internet-site er, til at sammenholde online-rapporter, der viser aktiviteterne på vores internet-sites, og for at skabe yderligere udnyttelse af vores internet-site i forbindelse med bestående tjenesteydelser.
Google Analytic sætter en cookie på den berørte persons informationsteknologiske system. Hvad en cookie er, er allerede forklaret ovenfor. Med anbringelsen af en cookie bliver det muligt for Google at analysere vores internet-site. Ved hvert opkald på dette internet-sites enkeltsider, der ejes af den behandlingsansvarlige, og på hvilke en Google Analytics-komponent er integreret, foranlediges internetbrowseren på den berørte persons informationsteknologiske system automatisk i kraft af den pågældende Google Analytics-komponent til at overføre data til online-analyse til Google. Inden for rammerne af denne tekniske proces får Google kendskab til personlige data, såsom den berørte persons IP-adresse, der blandt andet tjener Google med at efterforske, hvor de besøgene kommer fra, og hvad de har klikket på og efterfølgende med at muliggøre afregninger af provision.
Ved hjælp af cookien gemmes personlige oplysninger, for eksempel varigheden af besøg, stedet hvorfra besøget blev opkaldt og hvor tit besøgene på vores internet-site fra den berørte persons side er foretaget. Ved hvert besøg på vores internet-site overføres disse personlige data, inklusive IP-adressen på den berørte persons internettilslutning, til Google i USA. De personlige data gemmes af Google i USA. Google videregiver under visse omstændigheder de ved hjælp af den tekniske proces personlige data til tredjeparter.
Den berørte person kan til enhver tid, som allerede beskrevet ovenfor, forhindre at der sættes cookies af vores internet-site ved at foretage en indstilling på den benyttede internetbrowser og derved gøre indsigelse mod, at der sættes cookies. En sådan indstilling af den benyttede internetbrowser vil også forhindre, at Google sætter en cookie på den berørte persons informationsteknologiske system. Desuden kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes ved hjælp af internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.
Desuden har den berørte person mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af den af Google oprettede, under brugen af de på dette internet-site indhentede data samt mod behandlingen af disse data fra Googles side og forhindre sådanne. Til formålet skal den berørte person downloade og installere en browser-add-on fra linken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser-add-on fortæller Google Analytics ved hjælp af JavaScript, at ingen data eller informationer om besøg på internet-sitet må videregives til Google Analytics. Installationen af browser-add-ons betragtes af Google som en indsigelse. Hvis den berørte persons informationstekniske system på et senere tidspunkt slettes, formateres eller re-installeres, er den berørte person nødt til at installere browser-add-on igen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browser-add-on?en afinstalleres eller deaktiveres af den berørte person eller en anden person, der har beføjelse til det, er der altid mulighed for at re-installere eller aktivere browser-add-on?en påny.
Der kan hentes yderligere informationer samt Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares nærmere på denne link:https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

17. Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af Google+
Den behandlingsansvarlige har integreret komponenten Google+ grænseflade på dette internet-site. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested på internettet, et online-fællesskab, som normalt sætter brugerne i stand til at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan tjene som platform til udveksling af meninger og erfaringer, eller gør det muligt for internetsamfundet at stille personlige eller virksomhedsrelevante informationer til rådighed. Med Google+ kan brugerne af det sociale netværk blandt andet oprette private profiler, uploade fotos og sende venskabsanmodninger ud på nettet.
Selskabet, der driver Google+, er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Ved hvert opkald på dette internet-sites enkeltsider, der ejes af den behandlingsansvarlige, og på hvilke en Google+ grænseflade er integreret, foranlediges internetbrowseren på den berørte persons informationsteknologiske system automatisk i kraft af den pågældende Google+ til at downloade en visning af den pågældende Google+ grænseflade fra Google. Inden for rammerne af denne tekniske proces får Google kendskab til, hvilken konkret underside af vores internet-site den berørte person besøger. Nærmere informationer om Google+ kan fås på https://developers.google.com/+/
Hvis den berørte person samtidig er logget på Google+, identificerer Google+ det aktuelle ophold for hver søgning og under hele det aktuelle opholds varighed på vores internet-site, og hvilke konkrete undersider på vores internet-site den berørte person besøger. Disse informationer samles af Google+ grænsefladen og henføres til den berørte persons pågældende Google+ konto.
Hvis den berørte person aktiverer en af dem på vores internet-site-integrerede Google+ knapper og derved afgiver en Google+1-anbefaling, henfører Google+ denne information til den berørte persons personlige Google+ brugerkonto og gemmer disse personlige data. Google gemmer den berørte persons Google+1- anbefaling og gør den offentligt tilgængelig i overensstemmelse med de af den berørte person accepterede betingelser i denne henseende. En Google+1-anbefaling afgivet af den berørte person på dette internet-site gemmes og behandles efterfølgende sammen med andre personlige data, såsom navnet på den af den berørte persons benyttede Google+1-konto og det deri indlagte foto i andre Google-tjenester, for eksempel Google-søgemaskinens resultater, den berørte persons Google-konto eller andre steder, for eksempel på internet-sites eller i forbindelse med reklamer. Endvidere er Google i stand til at sammenholde besøget på dette internet-site med andre personlige data, der er gemt hos Google. Google optager desuden disse personlige informationer med det formål at forbedre eller optimere Googles forskellige tjenester.
Google modtager altid en information via Google+ grænsefladen om, at den berørte person har besøgt vores internet-site, når den berørte person på tidspunktet for opkaldet på vores internet-site samtidig er logget på Google+; dette finder sted uafhængigt af, om den berørte person klikker på Google+ grænsefladen eller ej.
Hvis sådan en videregivelse af disse informationer til Google er uønsket for den berørte person, kan han/hun forhindre videregivelsen ved at logge af sin Google+ konto inden opkaldet til vores internet-site.
Der kan hentes yderligere informationer samt Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Der kan hentes tip fra Google om Google+1- grænsefladen på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

18. Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af Google-AdWords
Den behandlingsansvarlige har integreret Google AdWords på dette internet-site. Google AdWords er en tjeneste til annoncering på nettet, der tillader annoncøren at tilkoble både annoncer i søgemaskinens resultater fra Google og i Google-annoncenetværket. Med Google AdWords kan en annoncør fastlægge forud bestemte nøgleord, ved hjælp af hvilke en annonce udelukkende vises i Google-søgemaskinens resultater, når brugeren søger på et nøgleordsrelevant søgeresultat i søgemaskinen. I Google-annoncenetværket fordeles annoncerne på temarelevante internet-sites ved hjælp af en automatisk algoritme og med overholdelse af de forinden fastlagte nøgleord.
Selskabet, der driver Google AdWords, er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Formålet med Google AdWords er annoncering på vores internet-site med indlagte annoncer på tredjeparts internet-sites og i Google-søgemaskinens resultater samt indlagte annoncer fra tredjeparter på vores internet-site.
Hvis en berørt person havner på vores internet-site via en Google-annonce, lægges der af Google en såkaldt konverterings-cookie på den berørte persons informationstekniske system. Hvad en cookie er, er allerede forklaret ovenfor. En konverterings-cookie mister sin gyldighed efter tredive dage og tjener ikke til at identificere den berørte person. Ved hjælp af konverterings-cookien efterforskes det, såfremt cookien ikke er udløbet, om bestemte undersider, for eksempel varekurven på et online butikssystem, har været opkaldt. Ved hjælp af konverterings-cookien kan både vi og Google efterforske, om en berørt person, der er havnet på vores internet-site via en AdWords-annonce, har givet anledning til en omsætning, altså om varekøbet er gennemført eller er blevet afbrudt.
De data og informationer, der er indsamlet ved hjælp af konverterings-cookien, anvendes af Google til at oprette besøgsstatistikker for vores internet-site. Disse besøgsstatistikker anvendes så af os for at klarlægge, hvor mange brugere der totalt har brugt vores site, hvor mange der er formidlet til os via AdWords-annoncer for at klarlægge, om den pågældende ADWords-annonce er lykkedes eller mislykkedes og for at optimere vores AdWords-annoncer. Hverken vores virksomhed eller andre af Google AdWords? annoncekunder modtager oplysninger fra Google, ved brug af hvilke den berørte person ville kunne identificeres.
Ved hjælp af konverterings-cookien gemmes personlige oplysninger, for eksempel de internet-sites, den berørte person har besøgt. Ved hvert besøg på vores internet-site overføres således personlige data, inklusive IP-adressen på den berørte persons internettilslutning, til Google i USA. De personlige data gemmes af Google i USA. Google videregiver under visse omstændigheder de ved hjælp af den tekniske proces personlige data til tredjeparter.
Den berørte person kan til enhver tid, som allerede beskrevet ovenfor, forhindre at der sættes cookies af vores internet-site ved at foretage en indstilling på den benyttede internetbrowser og derved gøre indsigelse mod, at der sættes cookies. En sådan indstilling af den benyttede internetbrowser vil også forhindre, at Google sætter en konverterings-cookie på den berørte persons informationsteknologiske system. Desuden kan en cookie, der allerede er sat af Google AdWords, til enhver tid slettes ved hjælp af internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.
Desuden har den berørte person muligheden for at gøre indsigelse mod Googles interesserelevante annonce. Til det formål må den berørte person åbne linken www.google.de/settings/ads på dennes benyttede internetbrowser og foretage de ønskede indstillinger der.
Der kan hentes yderligere informationer samt Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af LinkedIn
Den behandlingsansvarlige har integreret komponenter fra LinkedIn Corporation på dette internet-site. LinkedIn er et internetbaseret socialt netværk, der gør det muligt at forbinde brugeren til eksisterende erhvervskontakter og at sammenkæde nye erhvervskontakter. Over 400 millioner registrerede personer bruger LinkedIn i mere end 200 lande. LinkedIn er således den største platform for erhvervskontakter og et af de mest besøgte internet-sites i verden.
Selskabet, der driver LinkedIn er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Uden for USA er LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarlig for databeskyttelsesanliggender.
Ved hvert enkelt opkald af vores internet-site, der er udstyret med en LinkedIn-komponent (Linkedin-plug-in), foranlediger denne komponent, at den berørte persons anvendte browser downloader en tilsvarende visning af LinkedIns komponent. Der kan hentes yderligere informationer om LinkedIn-plug-ins på https://developer.linkedin.com/plugins. Inden for rammerne af denne tekniske proces får LinkedIn kendskab til, hvilken konkret underside af vores internet-site den berørte person besøger.
Hvis den berørte person samtidig er logget på Google+, identificerer Google+ det aktuelle ophold for hver søgning og under hele det aktuelle opholds varighed på vores internet-site, og hvilken konkret underside på vores internet-site den berørte person besøger. Disse informationer samles af LinkedIn-komponenten og henføres til den berørte persons pågældende LinkedIn-konto af LinkedIn. Hvis den berørte person aktiverer en på vores internet-site-integreret LinkedIn-knap, henfører LinkedIn denne information til den berørte persons personlige LinkedIn-brugerkonto og gemmer disse personlige data.
LinkedIn modtager altid en information via LinkedIn-komponenten om, at den berørte person har besøgt vores internet-site, når den berørte person på tidspunktet for opkaldet på vores internet-site samtidig er logget på LinkedIn; dette finder sted uafhængigt af, om den berørte person klikker på LinkedIn-komponenten eller ej. Hvis sådan en videregivelse af disse informationer til LinkedIn er uønsket for den berørte person, kan han/hun forhindre videregivelsen ved at logge af sin LinkedIn-konto inden opkaldet til vores internet-site.
LinkedIn tilbyder på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls muligheden for at afbestille e-mail-notifikationer, SMS-notifikationer og målrettede annoncer samt for at administrere indstillinger af annoncer. LinkedIn bruger desuden Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, der kan sætte cookies. Sådanne cookies kan afslås på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns gældende databeskyttelsesbestemmelser kan hentes på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookieretningslinjer kan hentes på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

20. Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af Xing
Den behandlingsansvarlige har integreret komponenter fra Xing på dette internet-site. Xing er et internetbaseret socialt netværk, der gør det muligt at forbinde brugeren til eksisterende erhvervskontakter og at sammenkæde nye erhvervskontakter. De enkelte brugere kan oprette en personlig profil om sig selv på Xing. Virksomheder kan for eksempel oprette virksomhedsprofiler eller opslå ledige stillinger på Xing.
Selskabet der driver Xing er XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamborg, Tyskland.
Ved hvert opkald på dette internet-sites enkeltsider, der ejes af den behandlingsansvarlige, og på hvilke en Xing-komponent (Xing-plug-in) er integreret, foranlediges internetbrowseren på den berørte persons informationsteknologiske system automatisk i kraft af den pågældende Xing-komponent til at downloade en visning af den pågældende Xing-komponent fra Xing. Der kan hentes yderligere informationer om Xing-plug-ins på https://dev.xing.com/plugins. Inden for rammerne af denne tekniske proces får Xing kendskab til, hvilken konkret underside af vores internet-site den berørte person besøger.
Hvis den berørte person samtidig er logget på Xing, identificerer Xing det aktuelle ophold for hver søgning og under hele det aktuelle opholds varighed på vores internet-site, og hvilken konkret underside på vores internet-site den berørte person besøger. Disse informationer samles af Xing-komponenten og henføres til den berørte persons pågældende Xing-konto af Xing. Hvis den berørte person aktiverer en af dem på vores internet-site-integrerede Xing-knapper, for eksempel ?Share?-knappen, henfører Xing denne information til den berørte persons personlige Xing-brugerkonto og gemmer disse personlige data.
Xing modtager altid en information via Xing-komponenten om, at den berørte person har besøgt vores internet-site, når den berørte person på tidspunktet for opkaldet på vores internet-site samtidig er logget på Xing; dette finder sted uafhængigt af, om den berørte person klikker på Xing-komponenten eller ej. Hvis sådan en videregivelse af disse informationer til Xing er uønsket for den berørte person, kan han/hun forhindre videregivelsen ved at logge af sin Xing-konto inden opkaldet til vores internet-site.
I de af Xing offentliggjorte dataretningslinjer, der kan kaldes op på https://www.xing.com/privacy, findes oplysning om Xings indsamling, behandling og brug af personlige data. Desuden har Xing offentliggjort tip om databeskyttelse for XING-share-knappen på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

21. Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af YouTube
Den behandlingsansvarlige har integreret komponenter fra YouTube på dette internet-site. YouTube er en internetbaseret videoportal, der muliggør gratis oprettelse af videoklip for videoudgivere, og ligeledes at andre brugere gratis kan få vist, vurdere og kommentere disse videoer. YouTube tillader udgivelsen af alle slags videoer, af hvilken grund både komplette film- og fjernsynsudsendelser, men også musikvideoer, trailere eller videoer, der er fremstillet af brugerne, kan åbnes over internetportalen.
Selskabet, der driver YouTube, er ouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab til Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Ved hvert opkald på dette internet-sites enkeltsider, der ejes af den behandlingsansvarlige, og på hvilke en YouTube-komponent (YouTube-video) er integreret, foranlediges internetbrowseren på den berørte persons informationsteknologiske system automatisk i kraft af den pågældende YouTube-komponent til at downloade en visning af den pågældende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere informationer om YouTube kan hentes på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Inden for rammerne af denne tekniske proces får YouTube og Google kendskab til, hvilken konkret underside af vores internet-site den berørte person besøger.
Hvis den berørte person samtidig er logget på YouTube, får YouTube med opkaldet af en underside, der indeholder en YouTube-video, kendskab til hvilken konkret underside af vores internet-site den berørte person besøger. Disse informationer samles af YouTube og Google og henføres til den berørte persons pågældende YouTube-konto.
YouTube og Google modtager altid en information via YouTube-komponenten om, at den berørte person har besøgt vores internet-site, når den berørte person på tidspunktet for opkaldet på vores internet-site samtidig er logget på YouTube; dette finder sted uafhængigt af, om den berørte person klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis sådan en videregivelse af disse informationer til YouTube er uønsket for den berørte person, kan han/hun forhindre videregivelsen ved at logge af sin YouTube-konto, inden vores internet-site opkaldes.
I de af YouTube offentliggjorte dataretningslinjer, der kan kaldes op på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ findes oplysning om YouTubes og Googles indsamling, behandling og brug af personlige data.

22. Juridisk grundlag for behandlingen
Art. 6 I, lt. a DS-GVO er det juridiske grundlag for vores behandlingsproces, i forbindelse med hvilke vi indhenter en accept til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personlige data er nødvendig for at opfylde en kontrakt, hvis ene kontraktpart er den berørte person, ligesom det for eksempel er tilfældet ved behandlingsprocesser, der er nødvendige for levering af varer eller udførelsen af en ydelse eller modydelse, så er behandlingen underkastet art. 6 I lt. b DS-GVO. Det samme gælder behandlingsprocesser, der er nødvendige til gennemførelse af præ-kontraktlige foranstaltninger, for eksempel ved forespørgsler om vores produkter eller ydelser. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, hvorved en behandling af personlige data er nødvendig, som for eksempel til opfyldelse af skattemæssige krav, er behandlingen baseret på art. 6 I lit. c DS-GVO. I sjældne tilfælde kan behandling af personlige data være nødvendig for at beskytte den berørte persons livsvigtige interesser eller en anden fysisk persons. Det kunne være tilfældet, hvis en besøgende i vores virksomhed skulle komme til skade og derefter måtte videregive sit navn, sin alder, sine sygesikringsdata eller andre livsvigtige oplysninger til en læge, et sygehus eller andre tredjeparter. Så vil behandlingen være baseret på art. 6 I lit d DS-GVO. Endelig kunne behandlingsprocesser være baseret på art. 6 I lit. f S-GVO. På dette juridiske grundlag er behandlingsprocesser, der ikke er omfattet af andre af de ovennævnte juridiske grundlag, omfattet, når behandlingen er nødvendig til varetagelse af en berettiget interesse i vores virksomhed eller hos en tredjepart, såfremt den berørtes interesser og fundamentale rettigheder og fundamentale frihed ikke nyder fremme. Sådanne behandlingsprocesser er især tilladte for os, fordi de er særskilt nævnt i EUs lovgivning. Den er for så vidt af den opfattelse, at det kan betragtes som en berettiget interesse, når en berørt person er kunde hos den ansvarlige (Betragtning 47, sats 2 DS-GVO).

23. Berettigede interesser i behandling der varetages af den ansvarlige eller en tredjepart
Hvis behandlingen af personlige data er baseret på artikel 6 I lit. f DS-GVO, er vores berettigede interesse gennemførelsen af forretningsaktiviteten til gavn for alle vores medarbejderes og vores aktionærers vel.

24. Varighed for lagring af de personlige data
Kriteriet for varigheden af lagring af personlige data er det til enhver tid gældende juridiske grundlag. Med dets bortfald, for eksempel med udløbet af en lovmæssig opbevaringsfrist, slettes de pågældende data rutinemæssigt.

25. Lovmæssige eller kontraktlige forskrifter til udlevering af personlige data; nødvendighed til indgåelse af en kontrakt; den berørte persons forpligtelser til at de personlige data stilles til rådighed; mulige følger hvis data ikke stilles til rådighed
Vi oplyser dig om, at det til dels er lovbefalet at stille personlige data til rådighed (f.eks. skattemæssige forskrifter), eller nødvendigheden kan også opstå på grund af kontraktlige regler (f.eks. angivelser til kontraktpartner). Undertiden kan det være nødvendigt i forbindelse med en kontraktindgåelse, at en berørt person stiller personlige data til rådighed for os, som vi efterfølgende må behandle . Den berørte person er for eksempel forpligtet til at stille personlige data til rådighed for os, når vores virksomhed indgår en kontrakt med ham/hende. Hvis de personlige data ikke stilles til rådighed, vil det forårsage, at kontrakten med den berørte ikke vil kunne indgås.

26. Eksistens af en automatiseret beslutningsproces
Som en ansvarsbevidst virksomhed afholder vi os fra en automatisk beslutningsproces eller profilering.

27. Datasikkerhed
Vi anvender inden for website-besøg den udbredte SSL-proces (Secure Socket Layer) i forbindelse med den til enhver tid højeste kryptering, som din browser understøtter. Som regel handler det om en 256-bit kryptering. Hvis din browser ikke understøtter 256-bit kryptering, går vi i stedet tilbage til 128-bit v3-teknologi. Om en enkelt side af vores internetvisning overføres krypteret, kan du se på den krypterede visning af hhv. nøgle- og låsesymbolet i din browsers statusbjælke forneden. Vi benytter os i øvrigt af egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod tilfældige eller tilsigtede manipulationer, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller uberettiget indgreb fra tredjeparters side. Vores sikkerhedsforanstaltning forbedres kontinuerligt i takt med den teknologiske udvikling.

28. Aktualitet og ændring af databeskyttelseserklæringen
Denne databeskyttelseserklæring er aktuelt gyldig pr. maj 2018. Ved videreudvikling af vores website og tilbud på dette, eller på grund af ændrede retningslinjer fra hhv. lovens og myndighedernes side kan det blive nødvendigt at ændre på denne databeskyttelseserklæring. Den til enhver tid aktuelle databeskyttelseserklæring kan til enhver tid hentes af dig på websitet https://www.schmersal.com/datenschutz og udskrives.